ฝ่ายบริหาร

อาจารย์สุธัญญา กฤตาคม
หัวหน้าภาควิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ฐิศิรักน์ เจริญศิลป์
รองหัวหน้าภาควิชา
ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์ณมน ธนินธญางกูร
รองหัวหน้าภาควิชา
ฝ่ายวิชาการและพัฒนาวิจัย

อาจารย์วรรณภัทรพร สิริโพธิ์แก้ว
รองหัวหน้าภาควิชา
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

อาจารย์สุขสรรค์ ทับทิมหิน
รองหัวหน้าภาควิชา
ฝ่ายกิจการนักศึกษา