เป้าหมาย

  1. บัณฑิต ที่มีคุณภาพ คุณธรรม และมีความชำนาญในวิชาชีพที่พร้อมทีจะทำงานรับใช้สังคมม
  2. คณาอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ มีวิสัยทัศน์ในการทำงานและ การทำวิจัย มีความชำนาญในการถ่ายทอดความรู้ และเป็นผู้เปิดกว้างในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรจากทุกภาคส่วน
  3. ท้องถิ่นได้รับบริการทางวิชาการและมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ในรูปแบบที่หลากหลายทั้งนี้ภาควิชาฯได้ตั้งเป้าหมายในการจัดกิจกรรม ไว้อย่างน้อย 5 กิจกรรม
  4. จัดกิจกรรมการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและกิจกรรมเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของนานาประเทศ อย่างน้อยปีละ 5 กิจกรรม
  5. คณาจารย์คุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 20 ในแต่ละปีและมีโอกาสเข้าศึกษาอบรมเพิ่มพูนประสบการณ์อย่างน้อยร้อยละ 80 และผ่านการศึกษาอบรม จนสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
  6. มีสาขาวิชาที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ อย่างน้อย 1 สาขาวิชา

slides1.jpg