ความเป็นมา

ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ [Department of Humanities and Social Sciences] เป็นหน่วยงานในสังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยเริ่มจัดตั้งเป็นภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ 2542 ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัจจุบันมีการเปิดการเรียนการสอน ในหลักสูตร

 1. หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.)
  • สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
  • สาขาวิชาภาษาจีน
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
 2. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
  • สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

สีประจำภาควิชา : สีชมพู

slides1.jpg

ความสำคัญ

เพราะตอนนี้ถ้ารู้เรื่องดิจิทัลก็ยิ่งไปได้ไกลกับหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัลกับการเรียนรู้แนวดคิดที่ฉีกตำราการเรียนแบบเดิมๆ อย่างสิ้นเชิงกับการเรียนภาษาแนวเก่าๆ ทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษ วันนี้ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดสอนในหลักสูตรที่ตอบสนอง ดิจิทัล 4.0 ดังต่อไปนี้

 • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
 • หลักสูตรที่จะพาคุณไปศึกษาการสร้างสรรค์ชุมชนชนบทและชุมชนเมืองอย่างยั่งยืนที่ประสานความเป็นชุมชนและเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 อย่างลงตัว ด้วยดิจิทัล 4.0

 • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • เป็นหลักสูตรการสอนภาษาแนวคิดใหม่ ที่จะพาคุณทะยานไปพร้อมความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในด้านผู้นำทางด้านภาษา ด้วยดิจิทัล 4.0

 • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
 • หลักสูตรที่จะพาคุณไปเรียนรู้เทคโนโลยี่ทันสมัย และนำเทคโนโลยีไปใช้ในการจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อความเป็นผู้นำในยุคดิจิทัล 4.0

 • นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
 • หลักสูตรที่ประสานความรู้ทางด้านนิเทศศาสตร์อย่างลงตัวด้วยทุกศาสตร์ในงานสายนิเทศ ไม่ว่าจะเป็น วิทยุ โทรทัศน์ โฆษณา สื่อสารการตลาด สื่อสารแบรนด์ วารสารสนเทศ ภาพยนตร์ สื่อดิจิทัล เพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล 4.0

  #BE #Ch #CD #IS #PR #Huso #RERU

  act_19-02.jpg

  สมัครได้ที่ academic.reru.ac.th หรือ huso.reru.ac.th
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ : 043-556-001-8 และ 043-556-111
  : husoreru@reru.ac.th