สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

 1. หลักสูตรที่เปิดสอน
 2. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
  Bachelor of Communication Arts in Public Relations

 3. ชื่อปริญญา
 4. ชื่อเต็มภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์)
  ชื่อย่อภาษาไทย : นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Communication Arts (Public Relations)
  ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Com.Arts (Public Relations)

 5. วิชาเอก
 6. การประชาสัมพันธ์

 7. หน่วยกิตที่ต้องเรียนตลอดหลักสูตร
 8. -

 9. รูปแบบของหลักสูตร
 10. หลักสูตรปริญญาตรี - หลักสูตร 4 ปี
  ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน - ภาษาไทย
  รับนักศึกษาที่เป็นนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
  การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา - ให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพียงสาขาวิชาเดียว

 11. ปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงค์
 12. มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้

  1. มีความรู้ในทฤษฎีและปฏิบัติด้านนิเทศศาสตร์ รู้ลึก รู้กว้าง รู้จริง และรู้ทัน
  2. สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม
  3. สร้างสรรค์ผลงานโดยสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม
  4. มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับนักนิเทศศาสตร์ คล่องแคล่ว กระฉับกระเฉงมีลักษณะความเป็นผู้นำอยู่ในตัว

 13. แนวทางการประกอบอาชีพ
 14. ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สามารถประกอบอาชีพได้กว้างขวาง ทั้งประกอบอาชีพอิสระ อาชีพในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เช่น

  • นักประชาสัมพันธ์
  • เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร
  • ครีเอทีฟบริษัทโฆษณาและประชาสัมพันธ์
  • เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์
  • บริษัทที่ปรึกษาการประชาสัมพันธ์
  • นักข่าว
  • ผู้ประกาศข่าว
  • พิธีกร

slides1.jpg