สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

 1. หลักสูตรที่เปิดสอน
 2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
  Bachelor of Arts Program in Community Development

 3. ชื่อปริญญา
 4. ชื่อเต็มภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชน)
  ชื่อย่อภาษาไทย : ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts (Community Development)
  ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.A. (Community Development)

 5. วิชาเอก
 6. การพัฒนาชุมชน

 7. หน่วยกิตที่ต้องเรียนตลอดหลักสูตร
 8. ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต

 9. รูปแบบของหลักสูตร
 10. หลักสูตรปริญญาตรี - หลักสูตร 4 ปี
  ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน - ภาษาไทย
  รับนักศึกษาที่เป็นนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
  การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา - ให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพียงสาขาวิชาเดียว

 11. ปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงค์
 12. “ยึดถือปรัชญาในการจัดการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิตพัฒนาชุมชน ที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบูรณาการ การทํางานให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมโดยเน้นการพัฒนาให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ และยั่งยืน”

 13. ลักษณะงานโดยทั่วไป
 14. สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา และสันทนาการ การอนามัย และสุขาภิบาล การปกครองท้องถิ่นและความเจริญด้านอื่นๆ โดยเป็นผู้ประสานงานระหว่างส่วนราชการ และองค์การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุกด้าน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 15. แนวทางการประกอบอาชีพ
  • นักพัฒนาสังคม
  • นักพัฒนาชุมชน
  • องค์กรเอกชน
  • องค์กรภาครัฐ
  • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • องค์กรชุมชน
  • องค์กรทางประชาสังคม
  • องค์กรนอกภาครัฐ(NGO)
  • องค์การระหว่างประเทศ
  • หน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ
  • นักวิชาการ
  • นักวิจัยด้านสังคมศาสตร์
  • อาชีพอิสระ

slides1.jpg