สาขาวิชาภาษาจีน

 1. หลักสูตรที่เปิดสอน
 2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
  Bachelor of Arts Program in Chinese

 3. ชื่อปริญญา
 4. ชื่อเต็มภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)
  ชื่อย่อภาษาไทย : ศศ.บ. (ภาษาจีน)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts (Chinese)
  ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.A. (Chinese)

 5. วิชาเอก
 6. ภาษาจีน

 7. หน่วยกิตที่ต้องเรียนตลอดหลักสูตร
 8. -

 9. รูปแบบของหลักสูตร
 10. หลักสูตรปริญญาตรี - หลักสูตร 4 ปี
  ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน - ภาษาไทย
  รับนักศึกษาที่เป็นนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
  การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา - ให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพียงสาขาวิชาเดียว

 11. ปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงค์
 12. “มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านภาษาจีน สามารถประยุกต์และบูรณาการณ์ความรู้เข้ากับสภาวการณ์/สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง นำความรู้ความสามารถและทักษะไปพัฒนาประเทศและสังคมในประเด็นต่างๆได้อย่างเหมาะสม นอกจากนั้น บัณฑิตต้องมีความเข้มแข็งเป็นผู้นำทางด้านวิชาภาษาจีน มีคุณธรรม จริยธรรม”

 13. แนวทางการประกอบอาชีพ
  • ครู อาจารย์สอนภาษาจีน
  • ล่ามภาษาจีน
  • ไกด์
  • ผู้ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน
  • เลขานุการ
  • พนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน
  • พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
  • พนักงานบริษัทเกี่ยวกับการขนส่ง สายการบิน โรงแรม

slides1.jpg