สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

 1. หลักสูตรที่เปิดสอน
 2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
  Bachelor of Arts Program in Business English

 3. ชื่อปริญญา
 4. ชื่อเต็มภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
  ชื่อย่อภาษาไทย : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts (Business English)
  ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.A. (Business English)

 5. วิชาเอก
 6. ภาษาอังกฤษธุรกิจ

 7. หน่วยกิตที่ต้องเรียนตลอดหลักสูตร
 8. ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต

 9. รูปแบบของหลักสูตร
 10. หลักสูตรปริญญาตรี - หลักสูตร 4 ปี
  ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน - ภาษาไทย
  รับนักศึกษาที่เป็นนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
  การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา - ให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพียงสาขาวิชาเดียว

 11. ปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงค์
 12. “เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญด้านการใช้ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีคุณธรรมและจริยธรรมพร้อมทั้งเข้าใจถึงความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีจิตสำนึกความเป็นไทย สามารถใช้ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การทำงานในตลาดงาน”

 13. แนวทางการศึกษาต่อ
 14. ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาอังกฤษภาษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ การแปล วรรณกรรมและวรรณคดีภาษาอังกฤษ เป็นต้น

 15. แนวทางการประกอบอาชีพ
  • ประกอบอาชีพในหน่วยงานราชการ เช่น ข้าราชการครู นักการทูต เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ เป็นต้น
  • ประกอบอาชีพในองค์กรธุรกิจเอกชน เช่น พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและภาคพื้นดิน นักแปล เลขานุการ นักพิสูจน์อักษร พนักงานต้อนรับในโรงแรม มัคคุเทศก์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานธุรกิจระหว่างประเทศ ล่าม เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อาจารย์สอนภาษาประจำสถาบันกวดวิชา และประกอบอาชีพอิสระต่างๆ

slides1.jpg