สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

 1. หลักสูตรที่เปิดสอน
 2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
  Bachelor of Arts Program in Information Science

 3. ชื่อปริญญา
 4. ชื่อเต็มภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์)
  ชื่อย่อภาษาไทย : ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts (Information Science)
  ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.A. (Information Science)

 5. วิชาเอก
 6. สารสนเทศศาสตร์

 7. หน่วยกิตที่ต้องเรียนตลอดหลักสูตร
 8. ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

 9. รูปแบบของหลักสูตร
 10. หลักสูตรปริญญาตรี - หลักสูตร 4 ปี
  ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน - ภาษาไทย
  รับนักศึกษาที่เป็นนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
  การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา - ให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพียงสาขาวิชาเดียว

 11. ปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงค์
 12. “มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาสารสนเทศศาสตร์ ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการจัดการสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้เข้ากับสภาวการณ์/สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง นำความรู้ความสามารถและทักษะไปพัฒนาประเทศและสังคมในประเด็นต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนั้น บัณฑิตต้องมีความเข้มแข็ง เป็นผู้นำทางด้านวิชาชีพสารสนเทศ มีคุณธรรม จริยธรรม”

 13. แนวทางการศึกษาต่อ
 14. ศึกษาต่อในสาขาสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์

 15. แนวทางการประกอบอาชีพ
 16. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์สามารถเลือกประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น

  • นักสารสนเทศ / บรรณารักษ์ / เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล
  • นักวิชาการ / นักวิจัย
  • นักพัฒนาเว็บไซต์ / โปรแกรมเมอร์ / นักออกแบบกราฟฟิก
  • นักวิเคราะห์ระบบและออกแบบระบบงาน / ผู้ดูแลระบบเครือข่าย
  • นักข่าวนักประชาสัมพันธ์ / บรรณาธิการ
  • ธุรการ / เลขานุการ
  • เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

slides1.jpg