พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม
  2. ส่งเสริมให้คณาจารย์มีผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
  3. เป็นแหล่งบริการวิชาการ แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ เพื่อการส่งเสริมพัฒนาบุคคลและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการดำรงชีพใน สังคมโลกได้อย่างมีความสุข
  4. ส่งเสริมให้บัณฑิตรักและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและประเทศชาติ และเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของนานาประเทศ
  5. พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานเพื่อมุ่งสู่ระดับสากล
  6. ส่งเสริมและสืบสานโครงการในพระราชดำริ

slides1.jpg