นักศึกษานิเทศได้เข้าร่วม ASEAN YOUTH BUS

โพสต์โดย : การประชาสัมพันธ์      6 พฤษภาคม 2560      0 ครั้ง

นักศึกษานิเทศได้เข้าร่วม ASEAN YOUTH BUS นายกัณตภณ คชพันธ์ หรือโบกัส นักศึกษาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ชั้นปี 4 ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทน 1 ใน 3 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการรถบัสเยาวชนอาเซียน (ASEAN Youth Bus) ณ ประเทศไทย ประเทศลาว ประเทศเวียดนาม และประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 21-29 เมษายนที่ผ่านมา โดยโครงการนี้เป็นโครงการที่ส่งเสริมความเข้าใจกันดีและแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ระหว่างเยาวชนไทยและเยาวชนอาเซียน เพื่อนำเอาความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้กับตนเองและประเทศชาติในอนาคต โดยการนำเอาเยาวชนไทยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขึ้นรถบัสออกไปเยือนมหาวิทยาลัยต่างๆในอาเซียน

ซึ่งการไปในแต่ละครั้งนั้น เราได้กำหนดหัวข้อในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันระหว่างเยาวชนไทยและเยาวชนอาเซียน เพื่อตกผลึกหาแนวทางแก้ไขหรือร่วมมือกันสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆในระดับเยาวชนอาเซียน อาทิ เช่น Friendship for all,Sustainable university,Equality และในปีนี้เราไปในหัวข้อ ASEAN Peace หรือ "สันติภาพอาเซียน" โดยเดินทางศึกษาประวัติศาสตร์สงครามและตามรอยเส้นทางกู้ชาติของรัฐบุรุษโฮ จิ มินห์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนอาเซียนนำเอาบทเรียนในประวัติศาสตร์ทั้งความโหดร้าย ความสูญเสียที่ประเมินค่าไม่ได้ต่อเศรษฐกิจและมวลมนุษยชาติ มาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมแห่งสันติภาพสืบไป นอกจากศึกษาเส้นทางประวัติศาสตร์แล้วยังเป็นการศึกษาเส้นทางวงกลมเศรษฐกิจอาเซียน ในปีนี้โครงบัสเยาวชนอาเซียนดำเนินการมาถึงรุ่นที่ 4 ในหัวข้อ ASEAN Peace หรือ "สันติภาพอาเซียน" โดยเดินทางศึกษาประวัติศาสตร์สงครามและตามรอยเส้นทางกู้ชาติของรัฐบุรุษโฮ จิ มินห์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนอาเซียนนำเอาบทเรียนในประวัติศาสตร์ทั้งความโหดร้าย ความสูญเสียที่ประเมินค่าไม่ได้ต่อเศรษฐกิจและมวลมนุษยชาติ มาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมแห่งสืบไป

โดยรถบัสเยาวชนอาเซียนของเราจะจอดแวะมหาวิทยาลัยเครือข่ายในกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ วิทยาลัยครูปากเซ วิทยาลัยการท่องเที่ยวดาลัด มหาวิทยาลัยกฎหมายโฮ จิ มินห์ มหาวิทยาลัยรอยัลพนมเปญ วิทยาลัยครูเสียมเรียบ และมหาวิทยาลัยแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รับฝังการบรรยายในหัวข้อ “สันติภาพอาเซียน” เรียนรู้ประวัติศาสตร์สงครามและความขัดแย้งในอดีตจากคณาจารย์และเพื่อนนักศึกษาในประเทศนั้นๆ คือ เรียนรู้ประวัติศาสตร์จากเจ้าของประวัติศาสตร์ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเยาวชนไทยและเยาวชนอาเซียน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการร่วมมือกันและส่งเสริมสันติภาพอาเซียนให้เกิดขึ้น

การเดินทางมากกว่า 2,000 กิโลเมตรของพวกเรา เพื่อศึกษาร่องรอยประวัติศาสตร์สงครามและตามรอยการกู้ชาติของรัฐบุรุษ โฮ จิ มินท์ เราได้เรียนรู้ถึงความโหดร้ายและความสูญเสียที่ประเมินค่าไม่ได้ต่อมวลมนุษยชาติ รวมถึงศึกษาแนวคิดและทัศนคติของคนในประเทศที่ผ่านสภาวะสงครามและความเสียหายที่ประเมินค่าไม่ได้ ทำพวกเรารู้ว่าสงครามไม่เคยส่งผลดีกับใตรมีแต่จะส่งผลเสียไม่มากก็น้อย แม้กระทั่งฝ่ายที่เป็นผู้ชนะเองก็ตาม

เราในฐานะเยาวชนอาเซียนยุคปัจจุบันจำเป็นต้องตระหนักถึงผลกระทบและความรุนแรงของสงคราม โดยนำเอาประวัติศาสตร์มาเป็นบทเรียนเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมอาเซียนให้เป็นสังคมปลอดสงครามและสังคมแห่งสันติภาพสืบไป