หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ จัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์โดย : การประชาสัมพันธ์      30 มิถุนายน 2560      0 ครั้ง

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 2 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ในการทวนสอบในครั้งนี้ ทางหลักสูตรฯ ได้เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงชมพู ไชยอาลา แสงรุ่งเรืองโรจน์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานทวนสอบฯ และมีกรรมการ คือ อาจารย์ประวิทย์ พิมพิศาล สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และอาจารย์ฉัตรกมล อนนตะชัย สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมทวนสอบและให้ข้อเสนอแนะ
โดยมีคณาจารย์ประจำหลักสูตรฯ อาจารย์อรัญ อรัญมาตย์ หัวหน้าสาขาวิชาฯ อาจารย์สุธัญญา กฤตาคม หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์เชษฐพัฒน์ สิริวัฒนตระการ อาจารย์ประภาภรณ์ รัตโน และอาจารย์นนทิพัฒน์ ไชยโสดา รวมไปถึงนักศึกษาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์เข้าทวนสอบในครั้งนี้
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต้องขอกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงชมพู ไชยอาลา แสงรุ่งเรืองโรจน์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์ประวิทย์ พิมพิศาล และอาจารย์ฉัตรกมล อนนตะชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานทวนสอบฯ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน และทางหลักสูตรจักได้นำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรต่อไป เพื่อให้ #นิเทศ101 ผลิตบัณฑิตนักนิเทศศาสตร์ที่มีคุณภาพให้แก่ประเทศชาติต่อไป