Huso เตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

โพสต์โดย : ภาษาอังกฤษธุรกิจ      5 ตุลาคม 2560      0 ครั้ง

ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้รับเกียรติจากอาจารย์สุธัญญา กฤตาคม หัวหน้าภาควิชาฯ เปิดโครงการ โดยมี อาจารย์ยุทธจักร ลำจวนจิตร์ อาจารย์ประจำภาษาอังกฤษธุรกิจ แนะนำระเบียบวิธีปฏิบัติการออกฝึกฯ และ คุณจริยาภรณ์ มะละปะที นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด บรรยายในหัวข้อ มารยาทและการปฏิบัตตัวในระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งมีนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาพัฒนาชุมชน สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ และสาขาวิชาภาษาจีน เข้าร่วมโครงการ


be02.jpg

be03.jpg