สร้างเครือข่าย Chinese มรภ.อุบลราชธานี

โพสต์โดย : ภาษาจีน      3 พฤศจิกายน 2560      0 ครั้ง

วันที่ 3 พ.ย.2560 นำโดยอาจารย์ ดร.พูนสุข จันทศิลป์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์วัลลักษณ์ เที่ยงดาห์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์สุธัญญา กฤตาคม หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณาจารย์และตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ร่วมต้อนรับและรับของที่ระลึกจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิริ ส่งสุขรุจิโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ คณาอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ใน “โครงการพัฒนาความร่วมมือเพื่อขยายเครือข่ายด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ทั้งนี้ได้เยี่ยมชมและเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมทั้งให้คำแนะนำด้านภาษาจีน กับทางคณาจารย์และนักศึกษา บรรยายกาศเป็นไปด้วยความราบรื่น


chi02.jpg