วัตถุประสงค์

  1. ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ให้มีคุณภาพ คุณธรรม มีความชำนาญในวิชาชีพเพื่อรับใช้สังคม
  2. ส่งเสริมสนับสนุนให้คณาอาจารย์ทำงานวิจัย และผลงานทางวิชาอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมอย่างต่อเนื่อง
  3. เพื่อเป็นแหล่งบริการทางวิชาการและ แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย อันจะนำไปสู่การถ่ายทอดและการยกระดับความรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั้งยืน
  4. เพื่อส่งเสริมให้บัณฑิตรักและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและประเทศชาติและเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของนานาประเทศ
  5. เพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานเพื่อมุ่งสู่ระดับสากล
  6. เพื่อส่งเสริมและสืบสานโครงการในพระราชดำริ

slides1.jpg