อาจารย์ฐิศิรักน์ เจริญศิลป์

ตำแหน่ง

 • รองหัวหน้าภาควิชา
  ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

การศึกษา

 • -

ประวัติการทำงาน

 • -

ผลงานวิจัย/บทความวิจัย-วิชาการ/แหล่งตีพิมพ์

 1. งานวิจัย
  • -
 2. โครงการวิจัย
  • -
 3. บทความวิจัย/บทความวิชาการ
  • -

คติประจำใจ

-