อาจารย์พิมพ์ชนก ไพรรีพินาศ

ตำแหน่ง

  • อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

การศึกษา

  • ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประวัติการทำงาน

  • 2551-2551 เจ้าหน้าที่โครงการต้นกล้าอาชีพ สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ขอนแก่น
  • 2552-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ผลงานวิจัย/บทความวิจัย-วิชาการ/แหล่งตีพิมพ์

  1. งานวิจัย
  2. โครงการวิจัย
  3. บทความวิจัย/บทความวิชาการ

คติประจำใจ

-