ดร.ฐิติรัตน์ เวทย์ศิริยานันท์

ตำแหน่ง

  • อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

การศึกษา

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ศศ.ม. (สังคมวิทยาการพัฒนา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์) จิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการทำงาน

  • 2547-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและรองผู้อำนวยการสถาบันจัดการความรู้
  • 2547-2547 เลขานุการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
  • 2547-2547 เลขานุการ ศูนย์ฝึกอบรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราขภัฏร้อยเอ็ด

ผลงานวิจัย/บทความวิจัย-วิชาการ/แหล่งตีพิมพ์

  1. งานวิจัย
  2. โครงการวิจัย
  3. บทความวิจัย/บทความวิชาการ

คติประจำใจ

-