อาจารย์วรรณภัทรพร สิริโพธิ์แก้ว

ตำแหน่ง

  • รองหัวหน้าภาควิชา
    ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  • อาจารย์ประจำสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

การศึกษา

  • ศศ.ม.(การจัดการแหล่งการเรียนรู้) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ศศ.บ.(สารสนเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประวัติการทำงาน

  • 2558-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ผลงานวิจัย/บทความวิจัย-วิชาการ/แหล่งตีพิมพ์

  1. งานวิจัย
  2. โครงการวิจัย
  3. บทความวิจัย/บทความวิชาการ

คติประจำใจ

-