อาจารย์อาทิตย์ บุดดาดวง

ตำแหน่ง

  • หัวหน้าสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

การศึกษา

  • ศศ.ม. (การบริหารการพัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  • ศศ.บ. (การจัดการการพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการทำงาน

  • 2550-2552 ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการวิจัยความอยู่ดีมีสุขของประชากรในประเทศกำลังพัฒนา (Wed) ม.ขอนแก่น
  • 2554-2557 เจ้าหน้าที่บริหารชุมชน สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กรุงเทพฯ
  • 2558-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ผลงานวิจัย/บทความวิจัย-วิชาการ/แหล่งตีพิมพ์

  1. งานวิจัย
  2. โครงการวิจัย
  3. บทความวิจัย/บทความวิชาการ

คติประจำใจ

-