อาจารย์ปรมัตถ์ โพดาพล

ตำแหน่ง

  • อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

การศึกษา

  • รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการทำงาน

  • 2546-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและรองคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ฝ่ายบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ผลงานวิจัย/บทความวิจัย-วิชาการ/แหล่งตีพิมพ์

  1. งานวิจัย
  2. โครงการวิจัย
  3. บทความวิจัย/บทความวิชาการ

คติประจำใจ

-