ปรัชญา

"มีความรู้ มองอนาคต รับใช้สังคม"

ปณิธาน

"พัฒนาภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้สำหรับบุคลากรทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาและสร้างมนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรม จริยธรรม และพร้อมที่จะรับใช้สังคม"

วิสัยทัศน์

"เป็นแหล่งเรียนรู้แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้สำหรับบุคลากรทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาและสร้างมนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ และพร้อมที่จะรับใช้สังคม "

slides1.jpg