ผลงานอาจารย์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

เป็นแหล่งรวบรวมผลงานอาจารย์ทางด้านวิชาการในแต่ละสาขาวิชา ปีการศึกษา 2552 อาทิ ผลงานวิจัย/บทความวิจัย/บทความวิชาการ/แหล่งตีพิมพ์ เป็นต้น

พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและความรู้ความเข้าใจของสตรีที่มีต่อโครงการยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก

By สุธัญญา กฤตาคม


สุธัญญา กฤตาคม.(2552). พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและความรู้ความเข้าใจของสตรีที่มีต่อโครงการยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก. การศึกษาอิสระปริญญาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารพัฒนาการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.