ผลงานอาจารย์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

เป็นแหล่งรวบรวมผลงานอาจารย์ทางด้านวิชาการในแต่ละสาขาวิชา ปีการศึกษา 2553 อาทิ ผลงานวิจัย/บทความวิจัย/บทความวิชาการ/แหล่งตีพิมพ์ เป็นต้น

การศึกษาศักยภาพสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนอำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

By เชษฐพัฒน์ สิริวัฒนตระการ


สมใจ ภูมิพันธุ์, เชษฐพัฒน์ สิริวัฒนตระการ และคณะ.(2553).การศึกษาศักยภาพสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนอำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด. ร้อยเอ็ด: สถาบันวิจัยและ พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด.

การศึกษาศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนอำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด

By เชษฐพัฒน์ สิริวัฒนตระการ


สมใจ ภูมิพันธุ์, เชษฐพัฒน์ สิริวัฒนตระการ และคณะ.(2553).การศึกษาศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนอำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด. ร้อยเอ็ด: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด.

การศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม จังหวัดร้อยเอ็ด

By เชษฐพัฒน์ สิริวัฒนตระการ


สมใจ ภูมิพันธุ์, เชษฐพัฒน์ สิริวัฒนตระการ และคณะ.(2553). การศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม จังหวัดร้อยเอ็ด.ร้อยเอ็ด: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

By ประภาภรณ์ รัตโน


ประภาภรณ์ รัตโน และคณะ.(2553).การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด.ร้อยเอ็ด: มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด.