ผลงานอาจารย์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

เป็นแหล่งรวบรวมผลงานอาจารย์ทางด้านวิชาการในแต่ละสาขาวิชา ปีการศึกษา 2554 อาทิ ผลงานวิจัย/บทความวิจัย/บทความวิชาการ/แหล่งตีพิมพ์ เป็นต้น

การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

By สุธัญญา กฤตาคม


ธนพล แก้ววงษ์ ,สุธัญญา กฤตาคม และคณะ.(2554).การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด.จังหวัดร้อยเอ็ด : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

By ประภาภรณ์ รัตโน


ประภาภรณ์ รัตโน และคณะ.(2554).การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด .ร้อยเอ็ด: มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด.