ผลงานอาจารย์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

เป็นแหล่งรวบรวมผลงานอาจารย์ทางด้านวิชาการในแต่ละสาขาวิชา ปีการศึกษา 2555 อาทิ ผลงานวิจัย/บทความวิจัย/บทความวิชาการ/แหล่งตีพิมพ์ เป็นต้น

การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

By ประภาภรณ์ รัตโน


ประภาภรณ์ รัตโน และคณะ.(2555).การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด.ร้อยเอ็ด: มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด.

การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลเมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

By นนทิพัฒน์ ไชยโสดา


เชษฐพัฒน์ สิริวัฒนตระการ, นนทิพัฒน์ ไชยโสดา และคณะ.(2555).การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลเมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด .ร้อยเอ็ด: มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด.

การสร้างภาพตัวแทนมายาคติผ่านสื่อศิลปะในสังคมร่วมสมัย

By นนทิพัฒน์ ไชยโสดา


นนทิพัฒน์ ไชยโสดา.(2555).การสร้างภาพตัวแทนมายาคติผ่านสื่อศิลปะในสังคมร่วมสมัย . วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่