ผลงานอาจารย์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

เป็นแหล่งรวบรวมผลงานอาจารย์ทางด้านวิชาการในแต่ละสาขาวิชา ปีการศึกษา 2556 อาทิ ผลงานวิจัย/บทความวิจัย/บทความวิชาการ/แหล่งตีพิมพ์ เป็นต้น

การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน กรณีจังหวัดร้อยเอ็ด

By เชษฐพัฒน์ สิริวัฒนตระการ


กชพร นำนาผล ,เชษฐพัฒน์ สิริวัฒนตระการ และคณะ.(2556). รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน กรณีจังหวัดร้อยเอ็ด. ร้อยเอ็ด: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด.

การเปิดรับโฆษณาที่มีบุคคลเพศที่สามเป็นพรีเซ็นเตอร์ ทัศนคติ และการยอมรับเพศที่สามของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

By อรัญ อรัญมาตย์


อรัญ อรัญมาตย์. (2556). การเปิดรับโฆษณาที่มีบุคคลเพศที่สามเป็นพรีเซ็นเตอร์ ทัศนคติ และการยอมรับเพศที่สามของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 : มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน กรณีจังหวัดร้อยเอ็ด

By ประภาภรณ์ รัตโน


กชพร นำนาผล ,ประภาภรณ์ รัตโน และคณะ.(2556). การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน กรณีจังหวัดร้อยเอ็ด. ร้อยเอ็ด: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด.

การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

By ประภาภรณ์ รัตโน


ประภาภรณ์ รัตโน และคณะ.(2556).การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด.ร้อยเอ็ด: มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด.

การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน กรณีจังหวัดร้อยเอ็ด

By นนทิพัฒน์ ไชยโสดา


กชพร นำนาผล ,นนทิพัฒน์ ไชยโสดา และคณะ.(2556). การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน กรณีจังหวัดร้อยเอ็ด. ร้อยเอ็ด: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด.