ผลงานอาจารย์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

เป็นแหล่งรวบรวมผลงานอาจารย์ทางด้านวิชาการในแต่ละสาขาวิชา ปีการศึกษา 2558 อาทิ ผลงานวิจัย/บทความวิจัย/บทความวิชาการ/แหล่งตีพิมพ์ เป็นต้น

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการแบ่งปัน (share) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

By ประภาภรณ์ รัตโน


ประภาภรณ์ รัตโน.(2558). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการแบ่งปัน (share) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์.ร้อยเอ็ด: มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการแบ่งปันผ่านสื่อสังคมออนไลน์

By ประภาภรณ์ รัตโน


ประภาภรณ์ รัตโน. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการแบ่งปันผ่านสื่อสังคมออนไลน์. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

อุตสาหกรรมการสร้างวัฒนธรรมและการสื่อสารในยุคดิจิทัล กรณีศึกษาอุตสาหกรรมการสร้างวัฒนธรรมไทยในจีน

By ประภาภรณ์ รัตโน


บทความวิชาการเรื่องอุตสาหกรรมการสร้างวัฒนธรรมและการสื่อสารในยุคดิจิทัล กรณีศึกษาอุตสาหกรรมการสร้างวัฒนธรรมไทยในจีน วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1