ผลงานอาจารย์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

เป็นแหล่งรวบรวมผลงานอาจารย์ทางด้านวิชาการในแต่ละสาขาวิชา ปีการศึกษา 2559 อาทิ ผลงานวิจัย/บทความวิจัย/บทความวิชาการ/แหล่งตีพิมพ์ เป็นต้น

การสร้างความเข้าใจและศึกษาผลกระทบเกี่ยวกับการยุติโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกต่อผู้บริโภค จังหวัดร้อยเอ็ด

By เชษฐพัฒน์ สิริวัฒนตระการ


เชษฐพัฒน์ สิริวัฒนตระการ และคณะ.(2559). การสร้างความเข้าใจและศึกษาผลกระทบเกี่ยวกับการยุติโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกต่อผู้บริโภค จังหวัดร้อยเอ็ด. ร้อยเอ็ด: มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด.

การรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับระบบดิจิทัลทีวีและระบบแอนะล็อกทีวีต่อผู้บริโภค ในเขตอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

By เชษฐพัฒน์ สิริวัฒนตระการ


เชษฐพัฒน์ สิริวัฒนตระการ.การรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับระบบดิจิทัลทีวีและระบบแอนะล็อกทีวีต่อผู้บริโภค ในเขตอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด.วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.

การรับชมดิจิตอลทีวีและความพึงพอใจในการยุติโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกในอำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

By เชษฐพัฒน์ สิริวัฒนตระการ


สุธัญญา กฤตาคม และเชษฐพัฒน์ สิริวัฒนตระการ. บทความวิจัยเรื่องการรับชมดิจิตอลทีวีและความพึงพอใจในการยุติโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกในอำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด.วารสารวิชาการวิทยาลัยนครราชสีมา ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 :วิทยาลัยนครราชสีมา.

การสร้างความเข้าใจและศึกษาผลกระทบเกี่ยวกับการยุติโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกต่อผู้บริโภค จังหวัดร้อยเอ็ด

By เชษฐพัฒน์ สิริวัฒนตระการ


เชษฐพัฒน์ สิริวัฒนตระการ.(2559). บทความวิจัยเรื่องการสร้างความเข้าใจและศึกษาผลกระทบเกี่ยวกับการยุติโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกต่อผู้บริโภค จังหวัดร้อยเอ็ด.วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 : มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์.

การศึกษาการรับชมดิจิตอลทีวีก่อนการยุติโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกของประชาชนในอำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

By เชษฐพัฒน์ สิริวัฒนตระการ


เชษฐพัฒน์ สิริวัฒนตระการ และคณะ. บทความวิจัยเรื่องการศึกษาการรับชมดิจิตอลทีวีก่อนการยุติโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกของประชาชนในอำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 : วิทยาลัยสันตพล

ความพึงพอใจในการรับชมดิจิตอลทีวีต่อการเปลี่ยนผ่านการยุติโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

By เชษฐพัฒน์ สิริวัฒนตระการ


สุธัญญา กฤาคม ,เชษฐพัฒน์ สิริวัฒนตระการ และคณะ. บทความวิจัยเรื่องความพึงพอใจในการรับชมดิจิตอลทีวีต่อการเปลี่ยนผ่านการยุติโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 : วิทยาลัยสันตพล

The Perception and Satisfaction in Transition to digital TV of Population in At Samat district, Roi Et

By เชษฐพัฒน์ สิริวัฒนตระการ


Chetthaphat Siriwatthanatrakarn and Sutanya Kittakom.(2016). The Perception and Satisfaction in Transition to digital TV of Population in At Samat district, Roi Et Research Article. At The 4th CAS National and -International Conference 2016 (CASNIC 2016) : Education reform : Socio-Political-Commitment) . Khonkhan, Thailand : College of Asian Scholars.

การรับชมดิจิตอลทีวีและความพึงพอใจในการยุติโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกในอำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

By สุธัญญา กฤตาคม


สุธัญญา กฤตาคม และเชษฐพัฒน์ สิริวัฒนตระการ. บทความวิจัยเรื่องการรับชมดิจิตอลทีวีและความพึงพอใจในการยุติโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกในอำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารวิชาการวิทยาลัยนครราชสีมา ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 : วิทยาลัยนครราชสีมา.

การศึกษาการรับชมดิจิตอลทีวีก่อนการยุติโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกของประชาชนในอำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

By สุธัญญา กฤตาคม


เชษฐพัฒน์ สิริวัฒนตระการ, สุธัญญา กฤตาคม และคณะ. บทความวิจัยเรื่องการศึกษาการรับชมดิจิตอลทีวีก่อนการยุติโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกของประชาชนในอำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล ปีที่ 3 ฉบับที่ 1: วิทยาลัยสันตพล.

ความพึงพอใจในการรับชมดิจิตอลทีวีต่อการเปลี่ยนผ่านการยุติโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

By สุธัญญา กฤตาคม


สุธัญญา กฤาคม , เชษฐพัฒน์ สิริวัฒนตระการ และคณะ. บทความวิจัยเรื่องความพึงพอใจในการรับชมดิจิตอลทีวีต่อการเปลี่ยนผ่านการยุติโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 : วิทยาลัยสันตพล.

The Perception and Satisfaction in Transition to digital TV of Population in At Samat district, Roi Et

By สุธัญญา กฤตาคม


Chetthaphat Siriwatthanatrakarn and Sutanya Kittakom.(2016). The Perception and Satisfaction in Transition to digital TV of Population in At Samat district, Roi Et Research Article. At The 4th CAS National and -International Conference 2016 (CASNIC 2016) : Education reform : Socio-Political-Commitment) . Khonkhan, Thailand : College of Asian Scholars.

การรับรู้เกี่ยวกับดิจิตอลทีวีและความพึงพอใจใสถานการณ์การเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีของประชาชนใน อ.หนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

By สุธัญญา กฤตาคม


เชษฐพัฒน์ สิริวัฒนตระการ, สุธัญญา กฤตาคม. และคณะ. บทความวิจัยเรื่องการรับรู้เกี่ยวกับดิจิตอลทีวีและความพึงพอใจใสถานการณ์การเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีของประชาชนใน อ.หนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด. ในประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 : เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา สานพลังประชารัฐ (น.540-549). นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

การสร้างความเข้าใจและการศึกษาผลกระทบเกี่ยวกับกายุติโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกต่อผู้บริโภค จังหวัดร้อยเอ็ด

By อรัญ อรัญมาตย์


เชษฐพัฒน์ สิริวัฒนตระการ, อรัญ อรัญมาตย์ และคณะ.(2559).การสร้างความเข้าใจและการศึกษาผลกระทบเกี่ยวกับกายุติโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกต่อผู้บริโภค จังหวัดร้อยเอ็ด. ร้อยเอ็ด: มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด.

การรับรู้เกี่ยวกับดิจิตอลทีวีก่อนการยุติการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกของประชาชนในเขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

By อรัญ อรัญมาตย์


อรัญ อรัญมาตย์. บทความวิจัยเรื่องการรับรู้เกี่ยวกับดิจิตอลทีวีก่อนการยุติการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกของประชาชนในเขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด. วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล ปีทื่ 3 ฉบับที่ 2: วิทยาลัยสันตพล.

การสร้างความเข้าใจและการศึกษาผลกระทบเกี่ยวกับการยุติโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกต่อผู้บริโภค จังหวัดร้อยเอ็ด

By ประภาภรณ์ รัตโน


เชษฐพัฒน์ สิริวัฒนตระการ, ประภาภรณ์ รัตโน และคณะ.(2559).การสร้างความเข้าใจและการศึกษาผลกระทบเกี่ยวกับการยุติโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกต่อผู้บริโภค จังหวัดร้อยเอ็ด. ร้อยเอ็ด: มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด.

การรับรู้และความพึงพอใจเกี่ยวกับการยุติการส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกในอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

By ประภาภรณ์ รัตโน


ประภาภรณ์ รัตโน และคณะ.การรับรู้และความพึงพอใจเกี่ยวกับการยุติการส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกในอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด.ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 :“สร้างองค์ความรู้ สู่ท่องเที่ยวไทย เศรษฐกิจก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน”.จังหวัดราชบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.

การสร้างความเข้าใจและการศึกษาผลกระทบเกี่ยวกับกายุติโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกต่อผู้บริโภค จังหวัดร้อยเอ็ด

By นนทิพัฒน์ ไชยโสดา


เชษฐพัฒน์ สิริวัฒนตระการ, นนทิพัฒน์ ไชยโสดา และคณะ.(2559).การสร้างความเข้าใจและการศึกษาผลกระทบเกี่ยวกับกายุติโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกต่อผู้บริโภค จังหวัดร้อยเอ็ด. ร้อยเอ็ด: มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด.

การศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับการยุติโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกต่อผู้บริโภค อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

By นนทิพัฒน์ ไชยโสดา


นนทิพัฒน์ ไชยโสดา, และคณะ. บทความวิจัยเรื่องการศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับการยุติโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกต่อผู้บริโภค อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด.ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 2. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

การศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับการยุติโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกต่อผู้บริโภคอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

By นนทิพัฒน์ ไชยโสดา


นนทิพัฒน์ ไชยโสดา, และคณะ. บทความวิจัยการศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับการยุติโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกต่อผู้บริโภคอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 : วิทยาลัยสันตพล

การรับรู้เกี่ยวกับดิจิตอลทีวีและความพึงพอใจของประชาชนในการรับชมดิจิตอลทีวีในอำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

By นนทิพัฒน์ ไชยโสดา


วิวัฒนา เย็นวัฒนา ,นนทิพัฒน์ ไชยโสดา, และคณะ.การรับรู้เกี่ยวกับดิจิตอลทีวีและความพึงพอใจของประชาชนในการรับชมดิจิตอลทีวีในอำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล ปีที่ 3 ฉบับที่ 2: วิทยาลัยสันตพล