ผลงานอาจารย์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

เป็นแหล่งรวบรวมผลงานอาจารย์ทางด้านวิชาการในแต่ละสาขาวิชา ปีการศึกษา 2560 อาทิ ผลงานวิจัย/บทความวิจัย/บทความวิชาการ/แหล่งตีพิมพ์ เป็นต้น

The Perception and Satisfaction in Transition to digital TV of Population in At Chiang Khwan District, Roi Et

By เชษฐพัฒน์ สิริวัฒนตระการ


Chetthaphat Siriwatthanatrakarn and other.(2017). The Perception and Satisfaction in Transition to digital TV of Population in At Chiang Khwan District, Roi Et Research Article. Buddhism Innovation for Developing Thailand. Khonkaen, Thailand : Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Khon Kaen Campus.

การรับรู้และความพึงพอใจในการรับชมดิจิทัลทีวีก่อนการยุติโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกของประชาชนในอำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

By เชษฐพัฒน์ สิริวัฒนตระการ


เชษฐพัฒน์ สิริวัฒนตระการ และคณะ.บทความวิจัยเรื่องการรับรู้และความพึงพอใจในการรับชมดิจิทัลทีวีก่อนการยุติโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกของประชาชนในอำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประจำปี 2560 ครั้งที่ 2: เศรษฐกิจสร้างสรรค์เอการพัฒนาอย่างยั่งยืน (น.540-550).ลพบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.

การรับชมดิจิตอลทีวีก่อนการการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีเต็มรูปแบบของประชาชนในอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

By เชษฐพัฒน์ สิริวัฒนตระการ


เชษฐพัฒน์ สิริวัฒนตระการ และคณะ. บทความวิจัยเรื่องการรับชมดิจิตอลทีวีก่อนการการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีเต็มรูปแบบของประชาชนในอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด. ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 2 (น.540-550). มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

การรับรู้เกี่ยวกับดิจิตอลทีวีและความพึงพอใจใสถานการณ์การเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีของประชาชนใน อ.หนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

By เชษฐพัฒน์ สิริวัฒนตระการ


เชษฐพัฒน์ สิริวัฒนตระการ และคณะ. บทความวิจัยเรื่อง การรับรู้เกี่ยวกับดิจิตอลทีวีและความพึงพอใจใสถานการณ์การเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีของประชาชนใน อ.หนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด. ในประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 : เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา สานพลังประชารัฐ (น.540-549). นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

การสร้างความเข้าใจและศึกษาผลกระทบเกี่ยวกับการยุติโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกต่อผู้บริโภค จังหวัดร้อยเอ็ด กรณีศึกษา อำเภอพนมไพร

By เชษฐพัฒน์ สิริวัฒนตระการ


เชษฐพัฒน์ สิริวัฒนตระการ. บทความวิจัยเรื่องการสร้างความเข้าใจและศึกษาผลกระทบเกี่ยวกับการยุติโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกต่อผู้บริโภค จังหวัดร้อยเอ็ด กรณีศึกษา อำเภอพนมไพร. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 : สหวิทยาการแห่งการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (น. 2-3). ชลบุรี: มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี.

พฤติกรรมการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

By เชษฐพัฒน์ สิริวัฒนตระการ


เชษฐพัฒน์ สิริวัฒนตระการ และคณะ.บทความวิจัยเรื่องพฤติกรรมการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด. ในการประชุมการวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี:.อุดรธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

The Perception and Satisfaction in Transition to digital TV of Population in At Chiang Khwan District, Roi Et

By สุธัญญา กฤตาคม


Chetthaphat Siriwatthanatrakarn , Sutanya Kittakrom and other.(2017). The Perception and Satisfaction in Transition to digital TV of Population in At Chiang Khwan District, Roi Et Research Article. Buddhism Innovation for Developing Thailand. Khonkaen, Thailand : Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Khon Kaen Campus.

The Perception and Satisfaction in Transition to digital TV of Population in At Chiang Khwan District, Roi Et

By อรัญ อรัญมาตย์


Chetthaphat Siriwatthanatrakarn ,Aran Aranyamat and other.(2017). The Perception and Satisfaction in Transition to digital TV of Population in At Chiang Khwan District, Roi Et Research Article. Buddhism Innovation for Developing Thailand. Khonkaen, Thailand : Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Khon Kaen Campus.

การรับรู้เกี่ยวกับทีวิดิจิตอลก่อนการยุติการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกของประชาชนในเขตอำเภอโพนทรายจังหวัดร้อยเอ็ด

By ประภาภรณ์ รัตโน


วรพจน์ พรหมจักร ประภาภรณ์ รัตโน และธิดารัตน์ สาระพล. (2560). การรับรู้เกี่ยวกับทีวิดิจิตอลก่อนการยุติการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกของประชาชนในเขตอำเภอโพนทรายจังหวัดร้อยเอ็ด.การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ระดับนานาชาติครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

การรู้สารสนเทศกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

By ประภาภรณ์ รัตโน


วรพจน์ พรหมจักร ประภาภรณ์ รัตโน และฉัตรกรมล อนนตะชัย.(2560). การรู้สารสนเทศกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด. การประชุมวิชการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Thailand 4.0 มหาวิทยาลัยบูรพา