ผลงานอาจารย์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

เป็นแหล่งรวบรวมผลงานอาจารย์ทางด้านวิชาการในแต่ละสาขาวิชา ปีการศึกษา 2548 อาทิ ผลงานวิจัย/บทความวิจัย/บทความวิชาการ/แหล่งตีพิมพ์ เป็นต้น

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (2548) แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

By ฐิติรัตน์ เวทย์ศิริยานันท์


ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (2548) แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด