ผลงานอาจารย์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

เป็นแหล่งรวบรวมผลงานอาจารย์ทางด้านวิชาการในแต่ละสาขาวิชา ปีการศึกษา 2549 อาทิ ผลงานวิจัย/บทความวิจัย/บทความวิชาการ/แหล่งตีพิมพ์ เป็นต้น

การศึกษาและพัฒนาต้นแบบการจัดการป่าชุมชนกรณีศึกษา : ป่าดอนปู่ตา ตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด และป่าดงโศก ตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

By ฐิติรัตน์ เวทย์ศิริยานันท์


การศึกษาและพัฒนาต้นแบบการจัดการป่าชุมชนกรณีศึกษา : ป่าดอนปู่ตา ตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด และป่าดงโศก ตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด (2549) แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ