ผลงานอาจารย์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

เป็นแหล่งรวบรวมผลงานอาจารย์ทางด้านวิชาการในแต่ละสาขาวิชา ปีการศึกษา 2550 อาทิ ผลงานวิจัย/บทความวิจัย/บทความวิชาการ/แหล่งตีพิมพ์ เป็นต้น

การเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดร้อยเอ็ด

By ฐิติรัตน์ เวทย์ศิริยานันท์


การเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดร้อยเอ็ด (2550) แหล่งทุน : สำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (สกว.)

การวิจัยเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบการบูรณาการเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนในระดับอำเภอ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

By อาทิตย์ บุดดาดวง


บัวพันธ์ พรหมพักพิง, อาทิตย์ บุดดาดวง และคณะ. 2550. การวิจัยเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบการบูรณาการเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนในระดับอำเภอ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น. มีนาคม – ธันวาคม 2550.