ผลงานอาจารย์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

เป็นแหล่งรวบรวมผลงานอาจารย์ทางด้านวิชาการในแต่ละสาขาวิชา ปีการศึกษา 2551 อาทิ ผลงานวิจัย/บทความวิจัย/บทความวิชาการ/แหล่งตีพิมพ์ เป็นต้น

การวิจัยสถานะความรู้และการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

By อาทิตย์ บุดดาดวง


บัวพันธ์ พรหมพักพิง และ อาทิตย์ บุดดาดวง. 2551. การวิจัยสถานะความรู้และการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. มกราคม – พฤศจิกายน 2551.