ผลงานอาจารย์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

เป็นแหล่งรวบรวมผลงานอาจารย์ทางด้านวิชาการในแต่ละสาขาวิชา ปีการศึกษา 2552 อาทิ ผลงานวิจัย/บทความวิจัย/บทความวิชาการ/แหล่งตีพิมพ์ เป็นต้น

การวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

By อาทิตย์ บุดดาดวง


บัวพันธ์ พรหมพักพิง, อาทิตย์ บุดดาดวง และคณะ. 2552. การวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. ธันวาคม 2551 – สิงหาคม 2552.

การวิจัยการพัฒนาสมรรถนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชน ในการพัฒนาและการใช้ทุนทางสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ระยะที่ 2

By อาทิตย์ บุดดาดวง


บัวพันธ์ พรหมพักพิง, อาทิตย์ บุดดาดวง และคณะ. 2552. การวิจัยการพัฒนาสมรรถนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชน ในการพัฒนาและการใช้ทุนทางสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ระยะที่ 2.

การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับอำเภอเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

By อาทิตย์ บุดดาดวง


บัวพันธ์ พรหมพักพิง, อาทิตย์ บุดดาดวง และคณะ. 2552. การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับอำเภอเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. ธันวาคม 2551–สิงหาคม 2552.