ผลงานอาจารย์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

เป็นแหล่งรวบรวมผลงานอาจารย์ทางด้านวิชาการในแต่ละสาขาวิชา ปีการศึกษา 2555 อาทิ ผลงานวิจัย/บทความวิจัย/บทความวิชาการ/แหล่งตีพิมพ์ เป็นต้น

รายงานการวิจัยความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

By ปรมัตถ์ โพดาพล


ปรมัตถ์ โพดาพลและคณะ. 2555. รายงานการวิจัยความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด. ร้อยเอ็ด : มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด.

ความสามารถในการนำทุนทางสังคมออกมาใช้ของชุมชนบ้านบางไพร อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

By อาทิตย์ บุดดาดวง


อาทิตย์ บุดดาดวง. 2555. ความสามารถในการนำทุนทางสังคมออกมาใช้ของชุมชนบ้านบางไพร อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม. วารสารสมาคมนักวิจัย ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2555 หน้า 29 – 41.