ผลงานอาจารย์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

เป็นแหล่งรวบรวมผลงานอาจารย์ทางด้านวิชาการในแต่ละสาขาวิชา ปีการศึกษา 2557 อาทิ ผลงานวิจัย/บทความวิจัย/บทความวิชาการ/แหล่งตีพิมพ์ เป็นต้น

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านระบบบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจังหวัดร้อยเอ็ด

By ณมน ธนินธญางกูร


โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านระบบบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับงบทุนสนับสนุนจากจังหวัดร้อยเอ็ด(ผู้ร่วมวิจัย)

ความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับตำบล

By อาทิตย์ บุดดาดวง


ความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับตำบล สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) ปี 2557

พัฒนาการของทุนทางสังคมสู่การสร้างสังคมที่พึงปรารถนา

By อาทิตย์ บุดดาดวง


อาทิตย์ บุดดาดวง. 2557. พัฒนาการของทุนทางสังคมสู่การสร้างสังคมที่พึงปรารถนา. วารสารวิชาการวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2557 หน้า 125 – 141.