ผลงานอาจารย์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

เป็นแหล่งรวบรวมผลงานอาจารย์ทางด้านวิชาการในแต่ละสาขาวิชา ปีการศึกษา 2558 อาทิ ผลงานวิจัย/บทความวิจัย/บทความวิชาการ/แหล่งตีพิมพ์ เป็นต้น

การพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา บ้านโจด ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

By ปรมัตถ์ โพดาพล


ปรมัตถ์ โพดาพลและคณะ . 2558. การพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา บ้านโจด ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Community Forest Management: A Case Study of Don Phuta Forest Phonmuang Sub-district, Artsamat District, Roi Et Province

By ฐิติรัตน์ เวทย์ศิริยานันท์


Pumipuntu, S. & Thitirat Wetsiriyanan, T.,et al. 2015. Community Forest Management: A Case Study of Don Phuta Forest Phonmuang Sub-district, Artsamat District, Roi Et Province. The Research Practice and Presentation Methods on International Conference Stages July (Friday) 3rd, 2015 Phetchaburi Rajabhat University, Thailand.

Dynamic of Poverty and Educational Inequality in Thailand

By พิมพ์ชนก ไพรรีพินาศ


Paireepinas Pimchanok , Dynamic of Poverty and Educational Inequality in Thailand. In : Precedings : The COSGA 2015/ PSYSUS 2015 The Conference on the Social Sciences, Sociology and Globalization in Asia & The Conference on Psychology for Sustainability in Asia August 24-26, 2015 at Hiroshima, Japan. Official Proceedings ISSN 2189-2156, 123-128.

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนประมงบ้านทับปลาอย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษา บ้านทับปลา ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

By อาทิตย์ บุดดาดวง


กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์, อาทิตย์ บุดดาดวง และคณะ. 2558. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนประมงบ้านทับปลาอย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษา บ้านทับปลา ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์. สำนักงานสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2558.