ผลงานอาจารย์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

เป็นแหล่งรวบรวมผลงานอาจารย์ทางด้านวิชาการในแต่ละสาขาวิชา ปีการศึกษา 2559 อาทิ ผลงานวิจัย/บทความวิจัย/บทความวิชาการ/แหล่งตีพิมพ์ เป็นต้น

การสร้างความเข้าใจและการศึกษาผลกระทบเกี่ยวกับการยุติโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกต่อผู้บริโภค จังหวัดร้อยเอ็ด

By ณมน ธนินธญางกูร


รายงานการวิจัยเรื่อง การสร้างความเข้าใจและการศึกษาผลกระทบเกี่ยวกับการยุติโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกต่อผู้บริโภค จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับงบทุนสนับสนุนจากสำนักงาน กสทช. (ผู้ช่วยนักวิจัย)

การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการการจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติเพื่อสอนในระดับอุดมศึกษารัฐ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย

By ปรมัตถ์ โพดาพล


พูนสุข จันทศิลป์ และปรมัตถ์ โพดาพล. 2559. การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการการจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติเพื่อสอนในระดับอุดมศึกษารัฐ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2559.

รูปแบบการพัฒนาตลาดนัดสีเขียวอย่างมีส่วนร่วมของผู้ผลิตและผู้บริโภค กรณี เครือข่ายตลาดสีเขียวกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

By อาทิตย์ บุดดาดวง


รูปแบบการพัฒนาตลาดนัดสีเขียวอย่างมีส่วนร่วมของผู้ผลิตและผู้บริโภค กรณี เครือข่ายตลาดสีเขียวกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ สนับสนุนโดย สำนักงานสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2559