ผลงานอาจารย์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

เป็นแหล่งรวบรวมผลงานอาจารย์ทางด้านวิชาการในแต่ละสาขาวิชา ปีการศึกษา 2560 อาทิ ผลงานวิจัย/บทความวิจัย/บทความวิชาการ/แหล่งตีพิมพ์ เป็นต้น

การรับรู้เกี่ยวกับดิจิตอลทีวีและความพึงพอใจในสถานการณ์การเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีของประชาชนในอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

By ณมน ธนินธญางกูร


เชษฐพัฒน์ สิริวัฒนตระการ, ณมน ธนินธญางกูร และสุนันวดี พละศักดิ์. (2560). การรับรู้เกี่ยวกับดิจิตอลทีวีและความพึงพอใจในสถานการณ์การเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีของประชาชนในอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด. การประชุมวิชาการเสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 20 มกราคม 2560, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

รูปแบบส่วนผสมทางการตลาดเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ผลิตและผู้บริโภค กรณีศึกษาตลาดนัดสีเขียว อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

By อาทิตย์ บุดดาดวง


อารยา ลาน้ำเที่ยง, นิตยา ปรูกระโทก และอาทิตย์ บุดดาดวง. 2560. รูปแบบส่วนผสมทางการตลาดเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ผลิตและผู้บริโภค กรณีศึกษาตลาดนัดสีเขียว อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์. การประชุมวิชาการเครือข่ายนิสิต นักศึกษา คณาจารย์พัฒนาชุมชนและสังคมสัมพันธ์ ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.

การพัฒนาตลาดสีเขียวด้วยทุนทางสังคมท้องถิ่น กรณีเครือข่ายตลาดนัดสีเขียว อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

By อาทิตย์ บุดดาดวง


อาทิตย์ บุดดาดวง, นิตยา ปรูกระโทก และอารยา ลาน้ำเที่ยง. 2560. การพัฒนาตลาดสีเขียวด้วยทุนทางสังคมท้องถิ่น กรณีเครือข่ายตลาดนัดสีเขียว อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์. การประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุค Thailand 4.0” เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี.