ผลงานอาจารย์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

เป็นแหล่งรวบรวมผลงานอาจารย์ทางด้านวิชาการในแต่ละสาขาวิชา ปีการศึกษา 2558 อาทิ ผลงานวิจัย/บทความวิจัย/บทความวิชาการ/แหล่งตีพิมพ์ เป็นต้น

การพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่

By ฉัตรกมล อนนตะชัย


วรพจน์ พรหมจักร และฉัตรกมล อนนตะชัย. (2558). การพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่. PULINET Journal, 2(2), 10-16.

การพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่

By วรพจน์ พรหมจักร


วรพจน์ พรหมจักร และฉัตรกมล อนนตะชัย. (2558). การพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่. PULINET Journal, 2(2), 10-16.