ผลงานอาจารย์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

เป็นแหล่งรวบรวมผลงานอาจารย์ทางด้านวิชาการในแต่ละสาขาวิชา ปีการศึกษา 2559 อาทิ ผลงานวิจัย/บทความวิจัย/บทความวิชาการ/แหล่งตีพิมพ์ เป็นต้น

ความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

By ฉัตรกมล อนนตะชัย


ฉัตรกมล อนนตะชัย และวรรณภัทรพร สิริโพธิ์แก้ว. (2559). ความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด. PULINET Journal, 3(3), 31-36.

การพัฒนาระบบการจัดเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์และศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

By วรพจน์ พรหมจักร


เขมวิทย์ จิตตะยโศธร และวรพจน์ พรหมจักร. (2559). การพัฒนาระบบการจัดเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์และศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด. PULINET Journal, 3(3), 26-32.

การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

By เขมวิทย์ จิตตะยโศธร


เขมวิทย์ จิตตะยโศธร และคณะ. (2559). รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด. ร้อยเอ็ด: มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด.

การพัฒนาระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์และศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

By เขมวิทย์ จิตตะยโศธร


เขมวิทย์ จิตตะยโศธร และวรพจน์ พรหมจักร. (กุมภาพันธ์ 2559). การพัฒนาระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์และศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด. การประชุมวิชาการระดับชาติ PHULINET ครั้งที่ 6, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา.

ความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์วิทย บริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

By วรรณภัทรพร สิริโพธิ์แก้ว


ฉัตรกมล อนนตะชัย และวรรณภัทรพร สิริโพธิ์แก้ว. (2559). ความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์วิทย บริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด. PULINET Journal, 3(3), 31-36.