ผลงานอาจารย์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

เป็นแหล่งรวบรวมผลงานอาจารย์ทางด้านวิชาการในแต่ละสาขาวิชา ปีการศึกษา 2560 อาทิ ผลงานวิจัย/บทความวิจัย/บทความวิชาการ/แหล่งตีพิมพ์ เป็นต้น

ความพึงพอใจในการรับชมดิจิตอลทีวีต่อการเปลี่ยนผ่านการยุติโทรทัศน์ระบบแอนะล๊อก อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด

By ฉัตรกมล อนนตะชัย


ฉัตรกมล อนนตะชัย, ธิดารัตน์ สาระพล และชุติพร นครศรี. (2560). ความพึงพอใจในการรับชมดิจิตอลทีวีต่อการเปลี่ยนผ่านการยุติโทรทัศน์ระบบแอนะล๊อก อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2. มหาสารคาม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

การรับรู้และความพึงพอใจของผู้บริโภคเกี่ยวกับการยุติการส่งสัญญาณระบบแอนะล็อกในอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

By ฉัตรกมล อนนตะชัย


ประภาภรณ์ รัตโน, วรพจน์ พรหมจักร และฉัตรกมล อนนตะชัย. (2560). การรับรู้และความพึงพอใจของผู้บริโภคเกี่ยวกับการยุติการส่งสัญญาณระบบแอนะล็อกในอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด. ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560. (หน้า 1309-1316). ราชบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.

การรู้สารสนเทศกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุค Thailand 4.0

By ฉัตรกมล อนนตะชัย


วรพจน์ พรหมจักร, ประภาภรณ์ รัตโน และฉัตรกมล อนนตะชัย. (2560). การรู้สารสนเทศกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุค Thailand 4.0. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11. หน้า 611-624). ชลบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.

การรับรู้และความพึงพอใจของผู้บริโภคเกี่ยวกับการยุติการส่งสัญญาณระบบแอนะล็อกในอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

By วรพจน์ พรหมจักร


ประภาภรณ์ รัตโน, วรพจน์ พรหมจักร และฉัตรกมล อนนตะชัย. (2560). การรับรู้และความพึงพอใจของผู้บริโภคเกี่ยวกับการยุติการส่งสัญญาณระบบแอนะล็อกในอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด. ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560. (หน้า 1309-1316). ราชบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.

การรู้สารสนเทศกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุค Thailand 4.0

By วรพจน์ พรหมจักร


วรพจน์ พรหมจักร, ประภาภรณ์ รัตโน และฉัตรกมล อนนตะชัย. (2560). การรู้สารสนเทศกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุค Thailand 4.0. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11. (หน้า 611-624). ชลบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.

การรับรู้เกี่ยวกับดิจิตอลทีวีก่อนการยุติการรับส่งสัญญาณโทรทัศระบบแอนะล็อกของประชาชนในเขตอำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด

By วรพจน์ พรหมจักร


วรพจน์ พรหมจักร, ประภาภรณ์ รัตโน และธิดารัตน์ สาระพล. (2560). การรับรู้เกี่ยวกับดิจิตอลทีวีก่อนการยุติการรับส่งสัญญาณโทรทัศระบบแอนะล็อกของประชาชนในเขตอำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด. พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 2. (หน้า 2983-2993). ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น.

ความพึงพอใจในการรับชมดิจิตอลทีวีต่อการเปลี่ยนผ่านการยุติโทรทัศน์ระบบแอนะล๊อก อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด

By ธิดารัตน์ สาระพล


ฉัตรกมล อนนตะชัย, ธิดารัตน์ สาระพล และชุติพร นครศรี. (2560). ความพึงพอใจในการรับชมดิจิตอลทีวีต่อการเปลี่ยนผ่านการยุติโทรทัศน์ระบบแอนะล๊อก อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2. มหาสารคาม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

การรับรู้เกี่ยวกับดิจิตอลทีวีก่อนการยุติการรับส่งสัญญาณโทรทัศระบบแอนะล็อกของประชาชนในเขตอำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด. พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย

By ธิดารัตน์ สาระพล


วรพจน์ พรหมจักร, ประภาภรณ์ รัตโน และธิดารัตน์ สาระพล. (2560). การรับรู้เกี่ยวกับดิจิตอลทีวีก่อนการยุติการรับส่งสัญญาณโทรทัศระบบแอนะล็อกของประชาชนในเขตอำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด. พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 2. (หน้า 2983-2993). ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น.

ความคาดหวังของผู้ใช้บัณทิตและคุณลักษณะของบัณทิตหลักสูตรสารสนเทศศาตร์บัณทิต มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุค Thailand 4.0

By ธิดารัตน์ สาระพล


วรรณภัทรพร สิริโพธิ์แก้ว, เขมวิทย์ จิตตะยโศธร และธิดารัตน์ สาระพล. (2560). ความคาดหวังของผู้ใช้บัณทิตและคุณลักษณะของบัณทิตหลักสูตรสารสนเทศศาตร์บัณทิต มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุค Thailand 4.0. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11. ชลบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.

ความคาดหวังของผู้ใช้บัณทิตและคุณลักษณะของบัณทิตหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์บัณทิต มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

By เขมวิทย์ จิตตะยโศธร


เขมวิทย์ จิตตะยโศธร, วรรณภัทรพร สิริโพธิ์แก้ว และธิดารัตน์ สาระพล. (พฤษภาคม 2560). ความคาดหวังของผู้ใช้บัณทิตและคุณลักษณะของบัณทิตหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์บัณทิต มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุค Thailand 4.0: การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี.

ความคาดหวังของผู้ใช้บัณทิตและคุณลักษณะของบัณทิตหลักสูตรสารสนเทศศาตร์บัณทิต มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

By วรรณภัทรพร สิริโพธิ์แก้ว


วรรณภัทรพร สิริโพธิ์แก้ว, เขมวิทย์ จิตตะยโศธร และธิดารัตน์ สาระพล. (2560). ความคาดหวังของผู้ใช้บัณทิตและคุณลักษณะของบัณทิตหลักสูตรสารสนเทศศาตร์บัณทิต มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุค Thailand 4.0. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11. ชลบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.

The Expectation of the Supervisors towards Work Performance of Graduates from Information Sciences Program, Department of Humanities and Social Sciences, Faculty of Liberal Arts and Sciences Roi-Et Rajabhat University

By วรรณภัทรพร สิริโพธิ์แก้ว


Wanpattaraporn siriphokeaw. The Expectation of the Supervisors towards Work Performance of Graduates from Information Sciences Program, Department of Humanities and Social Sciences, Faculty of Liberal Arts and Sciences Roi-Et Rajabhat University. (2560). The 2nd International Conference on Basic and Early Childhood (I-CONBEC 2). Indonesia : University Pendidkan Indonesia-Serang